Reclamebegrippen

Reclamebegrippen

Actiereclame
Reclame die beoogt een bepaalde promotionele actie kenbaar te maken. Staat tegenover themareclame.

Actual
Een advertentie die inhaakt op een niet voorspelbare gebeurtenis die actueel in het nieuws is.

Actueel bereik
Het aantal personen dat binnen een verschijningsinterval van een medium is geconfronteerd met het medium.

Attentiewaarde
De mate, waarin een communicatie-uiting in staat is de aandacht van de geconfronteerde persoon te trekken.

Autoriteit van een medium
Het oordeel dat men over een bepaald medium heeft betreffende het gezag, de geloofwaardigheid e.d. van de (voornamelijk redactionele) inhoud.

Bereik
Het aantal personen (veelal uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal personen dat bereikt had kunnen worden) dat is geconfronteerd met het medium of met de reclameboodschap.

Bewijsexemplaren
Exemplaren die al dan niet tegen betaling worden verstrekt in verband met geplaatste advertenties.

Binding met het medium
De gehechtheid van een bepaalde persoon aan een specifiek medium.

Bruto bereik
Ook Gross Rating Points (GRP) genoemd. Het totaal aantal contacten in een mediaplan. Dit wordt ook wel uitgedrukt in procentpunten van een doelgroep en kan meer dan 100 bedragen. Het brutobereik is gelijk aan het nettobereik maal de gemiddelde contactfrequentie. De GRP-waarde wordt in punten uitgedrukt (1%=1 punt).

Co-adverteren
Hetsamen adverteren van fabrikanten, importeurs en/of brancheorganisaties met hun detaillisten/leden.

Communicatievermogen
De mate van geschiktheid van een medium, mediumgroep of mediumtype om een specifieke communicatie-uiting bij de doelgroep over te brengen.

Contact
Confrontatie met een reclamemedium of een reclameboodschap waardoor gelegenheid ontstaat een communicatie-uiting waar te nemen.

Couponadvertentie
Advertentie met uit te knippen invulbon (coupon) die ingezonden kan worden en welke recht kan geven op informatie, korting of premium of waarin een bestelmogelijkheid is opgenomen.

Dagblad
Persmedium dat dagelijks (met uitzondering van – meestal – zondag en de feestdagen) verschijnt. Alle dagbladen zijn aangesloten bij De Vereniging de Nederlandse Dagbladpers (NDP).

Dekking
Het percentage van een doelgroep dat door de media in een mediaplan wordt bereikt.

Eilandadvertentie
Een advertentie in een persmedium, die aan alle zijden door redactionele tekst of rubrieksadvertenties is omgeven is omgeven.

Fusietechniek
Methode om kenmerken die in verschillende onderzoeken bij verschillende ondervraagden zijn gemeten, toch aan elkaar te relateren.

Huis-aan-huisblad
Een persmedium dat doorgaans éénmaal per week (vaak op woensdag of donderdag) verschijnt in een beperkt geografisch gebied en dat gratis wordt verspreid in alle brievenbussen in dat gebied.

Impact Index
De Impact Index geeft de communicatieve kracht van media en uitingen. De Impact is het aantal extra doelgroeppersonen met het gewenste effect na een recent contact op een gemiddelde campagnedag. Door normaliseren ontstaat de Impact Index. De waarden van de Impact Index van de verschillende media en uitingen zijn daardoor vergelijkbaar.

Informatievereclame
Bij deze vorm van reclame staat de informatieverstrekking voorop.

Insteker
Folder die in een krant of magazine wordt gestoken en zo samen te worden verspreid.

Leesintensiteit
De hoeveelheid, die een lezer van een mediumeenheid leest in relatie tot de gehele inhoud.

Media commissie
Deel van het inkomen van een reclamebureau. Het bureau ontvangt van de media een percentage (15%) van de mediakosten.

Media doelgroep
De groep personen waarop men zich – gedwongen door een mediumsituatie – richt. Deze groep benadert zoveel mogelijk de reclamedoelgroep doch is soms afwijkend.

Media frequentie
De frequentie waarmee men een bepaald medium inschakelt.

Multimedia-onderzoek
Een media-onderzoek waarin meerdere mediumtypen en/of mediumgroepen zijn betrokken.

Netto bereik
Som van het aantal verschillende personen dat met één of meer van de media of titels met de reclameboodschap is geconfronteerd (netto mediumbereik), of met één of meer van de reclameboodschappen (nettoreclamebereik). Het netto bereik is gecorrigeerd voor dubbeltellingen.

NOM
Nationaal Onderzoek Multimedia. NOM is een Joint Industry Committee (JIC) waarin adverteerders, dagbladen, tijdschriften en mediabureaus participeren. Het is een nationaal onderzoek naar het bereik van printmedia gekoppeld aan consumentengedrag.

QiS
Quality Index System

Reclamebereik
Het aantal personen (veelal uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal personen dat bereikt had kunnen worden) dat is geconfronteerd met de reclameboodschap.

ROTA
Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen, die toezicht houdt op de regelen voor het advertentiewezen, zoals opgesteld door uitgevers en erkende reclame- en adviesbureaus. Regels o.a. de honorering van de mediadiensten van de reclamebureaus, de zgn. 15% commissieregeling.

Single source
Onderzoek waarin de gegevens afkomstig zijn van dezelfde respondenten en niet door middel van fusie van andere respondenten afkomstig zijn.

SIRE
Stichting Ideële Reclame. Voert belangeloos reclame voor acties voor het algemeen welzijn van de Nederlandse bevolking.

Thema reclame
Reclame gericht op effect op langere termijn en voortvloeiend uit produktkenmerken en/of voordelen van het produkt/dienst.

Totaal bereik
Het aantal personen (veelal als percentage van het totaal dat bereikt had kunnen worden) dat weleens met het medium is geconfronteerd.

Vergelijkende reclame
Reclame voor een eigen produkt waarbij met name genoemde concurrerende produkten worden vergeleken met het eigen produkt. Niet toegestaan, tenzij aan zeer stringente voorwaarden wordt voldaan.

Bron: Cebuco

Webdesign Studio CC Creatieve Communicatie | Hosting
Mussel, Groningen, Nederland